Teadusuudised

Üha soojenevatel ilmadel on metsade kasvule ootamatu mõju

Viimastel kümnenditel on taimede kasvuperiood Eestis tublisti pikenenud. Kevad on hakanud saabuma veidi hiljem ning kasvuhooaeg pikeneb soojema sügise arvelt. Pikem aastane kasvuaeg mõjutab metsade kasvu mitmeti. Näiteks registreeriti 2018. aasta kuumalaine ajal enam kui 40 päeva, mil maksimaalne päevane temperatuur ületas 25 kraadi piiri. Selline temperatuur mõjutab negatiivselt puudes toimuvaid protsesse, sh fotosünteesi. Ühelt poolt soosivad kevadised kõrgemad temperatuurid pungade puhkemist, õitsemist ning puude kasvu, tõstes seeläbi metsade produktsiooni ja süsiniku sidumist. Kuid samas võivad taimede varasema kevadise edenemise ära nullida suvised kõrged temperatuurid ning pikemad külmavabad perioodid, mis võivad suurendada süsiniku eraldumist metsaökosüsteemist.

Biostimulant päästab mände kärsaka käest

Biostimulandid on Põhjamaades innovaatiline viis puude kasvu turgutamiseks. Rootsi erinevates piirkondades läbiviidud katsed on kinnitanud biostimulandi kerget positiivset mõju mändide, kuuskede ja kaskede ellujäämusele ning kasvule. Biostimulantide lisamine mulda soodustab puudel juurestiku arengut – suurem juurestik suudab taime vee ja toitainetega paremini varustada. See on kasulik kliimale, kuna aitab suurendada puude süsinikusidumist ja taastada kiiremini ökosüsteemi positiivset süsinikubilanssi.

Põuaga tulevad paremini toime männi ja kuuse segametsad

Kliimamuutus toob kaasa põudade sagenemise ja tugevnemise. Ühe karmimad põuad võivad aga liiga teha meil ja Euroopas enim levinud ja metsanduslikult olulisimatele puuliikidele – harilikule männile ja harilikule kuusele. Euroopa metsateadlaste rühm hindas kuusikute, männikute ning nende puuliikide segametsade kasvu, vastupidavust ja taastumist pärast põuda.

Mullaseente elurikkus taastub kuusikutes-männikutes lageraie järel kiiresti

Lageraiega kaasnevad järsud muutused metsaäkosüsteemi toimimises, sh mullaelustikus. Teadlased on leidnud, et juba aasta möödudes sarnanesid raiesmiku mullaseente kooslused raiele eelnevaga. Varasemalt on teadlased avastanud, et Põhja-Euroopa metsades on just harilik kuusk ja harilik mänd mullaseente elurikkuse seisukohalt üliolulised. Seega aitab raiejärgselt nende puuliikide kiire uuendamine mullaseente elustikku toetada.

METSATEADUS | Noored puud vajavad kasvuks ruumi ja valgust

Soome ja Rootsi metsateadlased on uurinud, kuidas vanade puude arv ja maapinna mineraliseerimine mõjutavad noorte puude kasvamaminekut ning kõrguskasvu. Selgus, et looduslikult tärganud puude arvukus ja kõrguskasv olid suuremad puistutes, kus esimese rinde vanu puid olid hõredamalt. Positiivselt mõjus noorte puude tekkele ja kasvule ka maapinna mineraliseerimine.

Uuring: üleilmne metsamajanduse lõpetamine seoks nelja aasta süsinikuheitmed

Kui planeedil kasvavate metsade majandamine täielikult lõpetada, suudaksid metsad maapealsesse biomassi juurde siduda vaid nelja aastaga inimkonna poolt õhku paisatava süsiniku koguse, osutab hiljutine uuring. Arvutuste põhjal on majandamise lõpetamisel boreaalsete metsade täiendav süsiniku sidumise võime tagasihoidlik. Mõningatel juhtudel on see koguni negatiivne. See tähendab, et inimmõjuta boreaalsetes metsades võib mõningail juhtudel biomassis sisalduva süsiniku tagavara olla väiksem, kui sarnastes tingimustes kasvavates majandatud metsades.

TEADLASED TEATAVAD | Tormist alguse saanud üraskikahjustused vaibuvad mõne aasta jooksul

Tormi murtud puud on kerge saak üraskitele – just seal saavad sageli kahjustused alguse. Eesti Maaülikooli metsateadlased eesotsas nooremteadur Argo Orumaaga uurisid kuuse-kooreüraski (Ips typographus) masspaljunemist Lõuna-Eesti kaitsealadel. Proovialad olid Karula rahvuspargis ja Otepää looduspargis, kus 2016. aasta Koiva tormile järgnes üraskite laialdane levik.

Põldudele rajatud kaseistandike muldades leidub rikkalikult mullaseeni

Mullaseente liigirikkus endistel põllumaadel ja metsamaal kasvavates kaasikutes on sarnane, kuid erinevusi võib näha seente liigilises koosseisus, näitas Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli teadlaste uuring.

Teadusuuring: aktiivne metsauuendamine aitab kasvatada suurema tagavaraga metsad

Maapinna ettevalmistus, puude istutamine ning valgustusraie tagavad looduslikult uuenenud ja hooldamata puistutega võrreldes suurema puidu juurdekasvu ja tagavaraga puistud.

Saaresurm jõudis Eestisse arvatust oluliselt varem

Saarepuid kahjustav haigus saaresurm hakkas Eestis levima seniarvatust oluliselt varem. Vanade herbaariumite põhjal esines saaresurma siinmail juba poole sajandi eest.

Euroopa männikute tervist ohustab pruunvöötaud. Eestis on nakatumiskoldeid nii mandril kui saartel

Euroopa männikuid ohustab üha laieneva levikuga invasiivne okkahaigus pruunvöötaud. Haigus põhjustab okaste varisemist ning halvemal juhul puu surma. Praeguseks on haigust leitud enamikust Euroopa riikidest.

Metsast tormikahjude koristamine soodustab alustaimestiku mitmekesisust

Puidu eemaldamine tormist kahjustatud metsaalalt turgutab alustaimestiku liigirikkust ja kasvu. Lopsakas alustaimestik võib aga pärssida noore metsapõlve edenemist, mistõttu on oluline pöörata tähelepanu metsa uuendamisele, nendivad Eesti Maaülikooli metsateadlased.

Mets ja puit leevendavad kliimamuutusi vaid targal majandamisel

Põhjamaades mindi eelmise sajandi keskel valikraietelt üle tänapäevasele metsakasvatusele, mis põhineb lageraiel ja metsa teadlikul uuendamisel. Nüüdseks on tänu sellele puidu juurdekasv ning talletatud süsiniku kogus Soome, Rootsi ja Norra metsades kasvanud 68%.

Kliimatark metsandus aitab säästvalt kliimamuutusega võidelda

Avalikkuses tihti kohatava arusaama kohaselt peaksime kliima ja bioloogilise mitmekesisuse huvides metsad rahule jätma. Kliimatark metsandus pooldab aga sobivate tingimuste korral metsa aktiivset majandamist, leiab Eesti Maaülikooli külalisprofessor John A. Stanturf.

Kuivendamine kiirendab männikute kasvu

Kuivendamine soodustas puude kasvu kõige enam 16 aastat peale kraavitamist, leidsid Eesti Maaülikooli metsateadlased. Liigniiskete turvasmuldade kuivendamine tuli rohkem kasuks väiksemate puude ja madalama tagavaraga puistute kasvule.

Noore metsa süsiniku sidumise võime sõltub uuendamise edukusest

Noortesse metsadesse seotava süsiniku hulk sõltub suuresti sellest, kui edukalt mets uueneb. Kvaliteetse noore metsapõlve kasvu korral muutuvad arukaasikud peale lageraiet süsinikku siduvateks juba kuue aasta vanuselt, selgub hiljutisest uuringust.

Häiringud kimbutavad Euroopa metsasid üha sagedamini

Viimase 70 aasta jooksul kahjustas Euroopa metsi enim tuul, millele järgnesid mahuliselt tulekahjud ja üraskirüüsted. Seejuures on viimaste osatähtsus selle sajandi jooksul kahekordistunud, selgub hiljutisest uuringust.

Uuring selgitas metsapõlengute mõju mullaelustikule

Teadaolevalt esimene uuring Euroopa hemiboreaalses metsavööndis selgitas metsapõlengute mõju metsade mullaelustikule. Selgus, et mullaseenestiku liigiline mitmekesisus ja liigirikkus olid erinevatel aegadel põlenud aladel sarnased. Samas oli näha, et mida rohkem aega oli põlengust möödas, seda rohkem muutus mullaseente liigiline koosseis.

Majandusmets seob süsinikku kiiremini, loodusmets pakub suuremat panka

Vanades loodusmetsades on süsinikutagavara kasvavates ja surnud puudes suurem, kui küpsetes majandatud metsades, kuid aastane süsiniku koguse lisandumine metsaökosüsteemi on suurem just majandatud metsades. Loodusmetsade ja majandatud metsade keskmine mulla süsiniku tagavara sõltus seal kasvavast puuliigist, mitte puistu vanusest.

MTÜ EESTI METSASELTS

Toompuiestee 24
10149 Tallinn
metsaselts@metsaselts.ee
fb.com/metsainfo

Toetajad