Metsasektori tunnustamine

Kandidaatide esitamine on selleks aastaks lõppenud!

1. ÜLDSÄTTED

1) Tunnustamise eesmärk on väärtustada üksikisikuid, organisatsioone ning meeskondi, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa aidanud metsanduse kestlikule arengule. 

2) Metsasektori tunnustus antakse üksikisikule, organisatsioonile või meeskonnale, kes on panustanud olulisel määral metsanduse valdkonda.

3) Ettepanekuid tunnustamiseks on õigus teha kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel.

2. TUNNUSTUSE ANDMINE

2.1. Tunnustuse kategooriad

Tunnustusi antakse välja kuues kategoorias: 

 • Aasta metsanduskoostöö

  1) Metsandusega seotud üksikisik, organisatsioon või meeskond, kes on möödunud aastal silmapaistvalt arendanud ja eest vedanud koostööd sektori osapoolte vahel. 

  2) Selle tulemusel on, kas kogu sektor või koostöös osalenud organisatsioonid saanud väärtuslikku kogemusi, on tekkinud võimalused arenguks ja innovatsiooniks või on suurenenud sektori positiivne tuntus.

 • Aasta metsanduse innovatsioon

  1) Metsandusega seotud üksikisik, organisatsioon või meeskond, kes on möödunud aasta jooksul positiivselt mõjutanud metsandusvaldkonda Eestis. 

  2) Innovatsiooni seisukohalt loetakse oluliseks realiseeritavate praktiliste lahenduste pakkumist, panust tehnika ja tehnoloogia arengusse, sotsiaalsesse ja säästvasse arengusse, metsanduse kaasajastamisse, kestlike eesmärkide arengusse. 

  3) Eesmärk on väärtustada metsandusvaldkonna arendamist ja jätkusuutlikkust, sh innovaatilist ja mitmekülgset lähenemist. 

  4) Innovatsiooni kategooriasse metsandussektoris loetakse näiteks:

  • uue toote, teenuse, tehnoloogia ja/või tööstusharu loomist;
  • ettevõtte väärtusahela laiendamist ja juurutamist Eestis; 
  • loodud uusi kõrgelt kvalifitseeritud töökohti, mis pakuvad täiendavat lisandväärtust;
  • kohalike ja/või välismaiste teadus- ja arendustegevuste algatamist või elluviimist, selle raames uue toodete või teenuste arendamist;
  • koostööd haridusasutustega uute kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistide järelkasvuks; 
  • ideid või tegevusi, mille käigus on loomisel või rakendatakse ja avalikustatakse SDG, ESG vms põhimõtted. 

  5) Kandidaadiga seotud innovaatilise toote/teenuse/tegevuse võib esitada ka ideena. Idee võib olla ka realiseerimata, kuid sellisel juhul peab see olema laiemale avalikkusele tuntud ja potentsiaalselt realiseeritav.

 • Metsandussektori aasta sõber

  1) Metsandussektori väline isik, organisatsioon või meeskond, kes on oma tegevusega  metsanduses aidanud tulemuslikult kaasa näiteks:

  • sektori arengule;
  • probleemide lahendamisele;
  • sektori maine ja/või väärtuse tõstmisele;
  • valdkonna populariseerimisele;
  • sektori organisatsioonide arendamisele (koolituspartner);
  • metsanduse ja ühiskonna dialoogi edendamisele.
 • Aasta tegu metsandussektoris

  1) Aasta metsandusteo auhinnaga tunnustatakse metsanduses tegutseva isiku, organisatsiooni või meeskonna viimase aasta ettevõtmist, millega on märkimisväärselt panustatud metsandussektorisse ja selle arendamisse. 

  2) Projekt, üritus või aktsioon (ettevõtmine või sündmus), mis on pälvinud laiahaardelise metsandusliku huvi ja on märkimisväärse ühiskondliku mõjuga. 

  3) Aasta tegu peab aitama kaasa vähemalt ühele Eesti Metsaseltsi põhikirjalistest eesmärkidest:

  • tulemuslik osalemine metsapoliitika kujundamisel; 
  • jätkusuutliku metsakasutuse ning -kaitse arendamine ja toetamine; 
  • metsanduse tähtsuse looduses ja majanduses propageerimine;
  • metsandusliku koolitussüsteemi arendamine (nt seminaride, kursuste, koosolekute, konverentside, õppeekskursioonide, kokkutulekute, näituste jm ürituste korraldamine);
  • metsateaduse toetamine ning kodu- ja välismaa kolleegidega teaduse vallas koostöö tegemine;
  • metsandusliku pärandkultuuri tähtsustamine ja Eesti metsandustraditsioonide jätkamine;
  • avalikkusele suunatud heategevuslike ürituste korraldamine.
 • Pikaajaline panus metsandussektorisse

  1) Metsandusega seotud isik, kelle pikaaegne pühendunud tegevus metsasektori arengu nimel on jätnud olulise jälje.

  2) Tunnustatava senine töö ning ühiskondlik aktiivsus on olnud eeskujuks ning avaldanud positiivset kaugeleulatuvat mõju.

  3) Tunnustatakse pikaajalist metsandustöötajat, kes näiteks: 

  • on aidanud kaasa metsanduse arengule;
  • on panustanud metsanduse kvaliteedi parandamisse;
  • on väärtustanud elukestvat õppimist;
  • on algatanud või eest vedanud metsandusalast pikaajalist koostööd;
  • on eeskujuks nooremale põlvkonnale;
  • on tulemuslikult töötanud selle nimel, et metsandus oleks ühiskonnas väärtustatud;
  • on oma tegevusega metsandusvaldkonnas ühiskondlikult nähtav.
 • Aasta noor metsandustegija

  1) Aktiivne kuni 40-aastane metsandussektori esindaja, kelle tegevus on olnud silmapaistev ning kes on möödunud aasta jooksul andnud märkimisväärse panuse metsanduse arengusse. 

  2) Ta on oma tegevusega eeskujuks teistele ning tema kirg ja pühendumus innustavad nii juba tegutsevaid metsategijaid kui ka noori, alles alustavaid või valdkonda sisenemist kaaluvaid inimesi.

2.2. Konkursi väljakuulutamine ja tunnustuse andmine

1) Metsandussektori tunnustamist ja sellega seonduvat korraldab Eesti Metsaselts.

2) Teade konkursi väljakuulutamise ja konkursi tingimuste kohta avaldatakse Eesti Metsaseltsi veebilehel ja sotsiaalmeedias. Teate juures märgitakse taotlusele esitatavad nõuded, taotluse esitamise koht ja tähtaeg.

3) Metsasektori tunnustamine toimub üks kord aastas metsanduse visioonikonverentsil. Erandjuhtudel võib tunnustust anda ka muul ajal.

4) Tunnustusega kaasneb vastav tunnistus ja/või meene.

5) Noore metsandustegija tunnustusega kaasneb rahaline preemia suuruses 1000 €. Eesti Metsaselts tasub rahaliselt preemialt seadusega ettenähtud maksud.

6) Eesti Metsaseltsil on õigus jätta üks või mitu käesoleva korra kohast tunnustusavaldust välja andmata.


2.3. Konkursikomisjoni moodustamine ja töökord

1) Konkursile esitatud kandidaatide läbivaatamiseks moodustab Eesti Metsaselts viieliikmelise konkursikomisjoni oma juhatuse liikmetest või juhatuse liikmete poolt nimetatud esindajatest. Komisjoni liikmed esindavad erinevaid sektori osapooli. Komisjon nimetab konkursikomisjoni esimehe.

2) Konkursikomisjonil on õigus kaasata otsuse tegemiseks valdkonna eksperte ja teha muid toiminguid.

3) Konkursikomisjoni kutsub kokku esimees. Konkursikomisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa enam kui pooled konkursikomisjoni liikmed, sh esimees.

4) Konkursikomisjon võtab oma otsused vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav esimehe hääl.

5) Kui konkursikomisjoni liikmel on huvide konflikt mõne kandidaadiga, siis ei osale ta vastava kandidaadi hindamisel.

6) Konkursikomisjoni koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla esimees ja protokollija.


2.4. Tunnustuse andmise ettepanekud

1) Eesti Metsaselts teavitab ettepaneku tegijat selle kättesaamisest.

2) Kandidaadi esitamise (tunnustamise) ettepanekus (vormis) on märgitud:

 • kandidaadi ees- ja perekonnanimi või meeskonna või organisatsiooni nimi;
 • tunnustuse kategooria;
 • kandidaadi ja tema tegevuse lühitutvustus ja põhjendus tunnustuse saamiseks;
 • ettepaneku esitaja ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed. 

3) Ettepanekud tunnustuse andmiseks esitatakse Eesti Metsaseltsile hiljemalt 10. märtsil (k.a). 

4) Ettepanekud tuleb esitada hiljemalt etteantud tähtajaks: 

 • elektroonilises vormis metsainfo kodulehe kaudu;
 • eeltäidetud vorm saata e-posti teel aadressile metsaselts@metsaselts.ee;
 • posti teel (saata prinditud ja käsitsi täidetud vorm MTÜ Eesti Metsaselts nimele aadressil F.R.Kreutzwaldi 5, Tartu 51014).

5) Konkursikomisjon vaatab tunnustuse andmise ettepanekud läbi ja otsustab tunnustuse andmise. Ettepaneku alusel tunnustuse andmata jätmist ei pea põhjendama. 


Metsasektori tunnustamise kord on kinnitatud 14.02.2024 Eesti Metsaseltsi juhatuse otsusega. 

Hindamiskomisjon

 • Erko Soolmann, Riigimetsa Majandamise Keskus
 • Haana Zuba-Reinsalu, Luua Metsanduskool
 • Henrik Välja, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
 • Kertu Kekk-Reinhold, Eesti Erametsaliit
 • Veiko Uri, Eesti Maaülikool

MTÜ EESTI METSASELTS

Toompuiestee 24
10149 Tallinn
metsaselts@metsaselts.ee
fb.com/metsainfo

Toetajad