Metsainfo

Infovärav Eesti metsandusse

Valdkonnad

Metsamajandus

Metsamajanduse alla kuuluvad metsa kasvukoha tingimuste ja metsa geenifondi parandamine, metsakaitse, metsa uuendamine, metsa hooldamine ja kujundamine.

Metsatööstus

Metsatööstuse tegeleb puidu varumise ning puidu töötlemisega. Puitu kasutatakse peamiselt ehitusmaterjali, mööbli, tselluloosi, paberi ja energia tootmiseks. Puit on Eesti ainus taastuv ja keskkonnasõbralik tooraine, mis on kasutatav suurtes mahtudes nii tööstuses kui ka energeetikas.

Mets ja kliima

Kliima on mingi piirkonna ilma ja selle parameetrite pikaajaline koosmõju – temperatuur, sademed, tuul, kiirgus, õhuniiskus, lumikate. Kliima ja mets on omavahel tihedalt seotud, avaldades üksteisele vastastikust mõju. Metsad neelavad atmosfäärist süsihappegaasi (CO2) ja talletavad seda oma erinevates osades (tüves, juurtes, okstes jne). CO2 sidumise kaudu muutuvad õhutemperatuur ja vee kättesaadavus. Need tegurid on aga omakorda seotud metsa tootlikkuse ja liigilise koosseisuga.
Kliimamuutused ja nende leevendamine on muutunud maailmas üha aktuaalsemaks teemaks.

Metsavarud

Eesti metsaseadus kohaselt loetakse metsamaaks sellist maad, mis vastab vähemalt ühele kahest nõudest: 1) maa, mis on metsamaa kõlvikuna kantud maakatastrisse või 2) maa, mille suurus on vähemalt 0,1 hektarit, millel kasvavad puittaimed kõrgusega vähemalt 1,3 meetrit, puuvõrade liitusega vähemalt 30%.
Eesti metsamaa pindala 2020. a seisuga on 2,32 miljonit hektarit, mis moodustab 51,3% kogu Eesti pindalast.

Mitmekülgne kasutus

Metsade mitmekülgne kasutus tähendab, et metsa kasutatakse ka muul eesmärgil kui ainult puidu saamine. Mitmekülgne kasutus hõlmab endas näiteks metsasaaduste kasvatamist ja tootmist müügi eesmärgil, korilust, rekreatsiooni, jahindust, loodusturismi, metsa kasutamist looduskeskkonna kaitseks ning palju muud. 

Metsaharidus

Eestis saab metsandust õppida kõrghariduse tasemel Eesti Maaülikoolis ning kutsehariduse baasil Luua Metsanduskoolis. Lisaks on hulgaliselt lasteaedadele ja üldhariduskoolidele suunatud keskkonnahariduse õppeprogramme. 

Tulevik

Eesti metsa visioon

Eesti on innovatiivne isemajandav roheriik, kus puit asendab fossiilseid materjale ning kus tagatakse metsast saadavate mitmekülgsete hüvede säilimine.

Eesti on metsariik. Tänapäeval räägitakse üha rohkem mitmekülgsest metsakasutusest. Mets on koht, kus käia matkamas ja puhkamas. Koht marjade ja seente korjamiseks. Meie majanduse alustala. Tööandja. Süsiniku talletaja. Teadusobjekt. Ressurss, mis võimaldab luua looduslähedast elukeskkonda. Koht loomadele ja taimedele elamiseks. Mets on meie riigi, meie julgeoleku ja meie rahva tervise tagatis. 

Teadusuudised

Veised aitavad Norras noori kuusikuid hooldada

July 10, 2024

Aegjärgse raie järel seob mets süsinikku kasinalt

May 28, 2024

Mükoriisaga nakatamine ei paranda noorte kuusetaimede kasvu

May 28, 2024

Uudised

PRESSITEADE: Metsasektori tunnustamine – auhinnad metsanduse kestliku arengu kaasaaitajatele

Mis küll leppadega juhtunud on? Lehed auklikud ja musti putukaid täis

Aasta metsamajandaja on Tiina Ruul

MTÜ EESTI METSASELTS

Toompuiestee 24
10149 Tallinn
metsaselts@metsaselts.ee
fb.com/metsainfo

Toetajad