Euroopa teadlaste ühisavaldus: kaitsealuste metsade osakaalu suurendamine ei toeta elurikkust

09.11.2022

Üle 550 teadlase poolt Euroopa Komisjonile saadetud kirjas rõhutatakse asjaolu, et säästvalt ja kliimat arvesse võtvalt majandatud metsad aitavad kliimamuutusi mõjutada ja suurendada bioloogilist mitmekesisust.

Üha ekstreemsemaks muutunud ilmastikutingimused on nii Euroopas kui ka mitmel pool mujal pannud teadlasi muretsema metsade tuleviku üle. Peamised tegurid, mis laastavad suuri maa-alasid on põud, haigused ja metsatulekahjud. Need tegurid kahjustavad metsa vaatamata sellele, kas metsa on majandatud või mitte.

Ühest küljest mõjutavad kliimamuutused metsi. Teisest küljest tuleb tõdeda, et metsade abil on võimalik kliimamuutuseid mõjutada ja isegi suurendada bioloogilist mitmekesisust tänu õigetele majandamisvõtetele ning puittoodete kasutamisele. Säästlikult majandatud metsadest pärinev puit on süsinikuneutraalne (tasakaal CO2 heite ja atmosfäärist CO2 sidumise vahel). Näiteks harvendusraiete käigus raiutakse üldiselt välja need puud, mis loodusliku konkurentsi tõttu niikuinii teistele puudele alla jääksid. Hooldusraiete käigus raiutakse neid puid, mis on juba kahjustatud ja pikalt enam elujõulised pole. Uuendusraiete käigus raiutud puit asendatakse seadusest tulenevalt uute ja noorte puudega.

Tänasel päeval on eriti märkimisväärne see, et puidutööstused on arenenud nii kaugele, et suudame puu iga osa maksimaalselt ära kasutada. Isegi puidutööstuse ülejääkidest oskame tänaseks erinevaid tooteid valmistada või nendest energiat toota. Teadlased on välja toonud, et kui energia üleminek Euroopas on edukalt saavutatud, siis on lisaks biomassil põhinevatel süsiniku kogumise ja säilitamise tehnoloogiatel võimalik toota ka vesinikku ja biokemikaale.

Õige metsamajandamise korral on energiapuidu kasutamine raiumise ja puidutöötlemise kaasprodukt. Puidu kasutamine energia saamiseks asendab taastumatuid fossiilseid kütuseid, mistõttu on puit oluline osa kliimapoliitikast kõigis Euroopa riikides. Ainult metsa majandamise ja puidu kasutamisega saame vältida fossiilsete süsinikuheitmete teket.

Teadlaste sõnul on paljudes Euroopa riikides saavutatud puiduvarude kõrge tase ning biomassi edasine kuhjumine tundub neile kliima soojenemise tingimustes riskantne. Seda põhjusel, et kui põuaperioodid muutuvad tihedamaks, siis metsa biomass väheneb. Seega võib eeldada, et selline stsenaarium paratamatult lähiaastatel juhtub.

Peale selle on teadlased arvamusel, et jätkusuutlikult majandatavatest metsades pärit puidust energia tootmise keelamine ja kaitse all olevate metsade osakaalu suurendamine ei toeta Euroopa kliimakaitsepoliitikat. Lisaks ei too see kasu bioloogilisele mitmekesisusele ning takistab ringbiomajandust. Teadlased toovad välja, et kaitsealuste metsade osakaalu suurendamine ei ole otstarbekas sellises olukorras, kus pole teaduslikult tõestatud, et see aitab kaasa liikide säilimisele.

Loe teadlaste pöördumist siit.

MTÜ EESTI METSASELTS

Toompuiestee 24
10149 Tallinn
metsaselts@metsaselts.ee
fb.com/metsainfo

Toetajad